Oturum Aç

 Kurumlar Arası Yatay Geçiş

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Önlisans Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 

* Yatay Geçişler, BVU "Yatay Geçiş Yönergesi"' nde belirtilen esaslara göre yapılır. BVU Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

Ücretler için tıklayınız

Ön lisans kontenjan bilgisi için tıklayınız.

Lisans kontenjan bilgisi için tıklayınız.


Genel Başvuru Koşulları

1. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3. Disiplin cezası almamış olmak.

4. 2015-2016 yılı itibarı ile Tıp Programlarına Programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 40 bininci sırada olan adayın, yerleştirme puanının altında olanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara (TIP/DİŞ/ECZACILIK) başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. BVÜ' de yapılacak olan İYS 'de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler. Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi için tıklayınız.

6. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

7. Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

YÖK' ün 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için tıklayınız.​

8. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

9. Yurtdışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

10. Yurtdışından başvuracak öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusu sırasında ÖSYS sonuç belgesi veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Yurt dışında öğrenime başladıkları yıla ait ÖSYS puanı; ön lisans programları için YGS' de ilgili puan türünde 150 ve üzeri, lisans programları için LYS' de ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almaları şartı aranacaktır.

*Yurt dışından başvuracak adayların kabul edilen sınavlar, diplomalar ve gerekli puanları için tıklayınız.


Başvuru için istenen belgeler:

1. Üniversite Onaylı Transkript, (Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.)

2. Yeni Tarihli Onaylı Öğrenci Belgesi,

3. ÖSYS sonuç belgesi,

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5. Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge,

6. Adayın vesikalık fotoğrafı,

7. Üniversite Tarafından Onaylı Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri,

8. Liseyi Yurt Dışında Tamamlamış Adaylar İçin 'Lise Denklik Belgesi',

9. GANO' nun 100'lük sistemdeki karşılığını gösterir belge (Getirilmemesi halinde: Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)


Yurtdışından başvuran adaylar için, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak;

a. Üniversite Tarafından Onaylı, Türkçe' ye çevrilmiş ayrıntılı ders tanım ve içerik bilgileri,

b. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması,​​


Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, başvuru yapılan programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarının oluşturduğu komisyonlarca, Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; ÖSYM başarı puanı (A), Üniversitede başvurulan programın taban puanı (B), genel ağırlıklı not ortalaması (C) ve sınav değerlendirilmesinde kullanılan tam puan (D) dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yapılır.

0,5 x (A/B x 100) + 0,5 x (C/D x 100) 

*Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler.​


Kesin Kayıt için gerekli evraklar:

· Onaylı Transkript (Yurtdışı geçişler için kapalı zarf içerisinde yada Apostilli Transkript)

· Onaylı Ders İçerikleri,

· Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge,

· Yeni tarihli Öğrenci Belgesi,

· Dil Yeterlilik Belgesi, (Tıp/Diş/Eczacılık Fakültesi adayları için)

· ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, (2 Adet) ve ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

· Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

· Pasaport Fotokopisi,( Yurtdışı geçişler için)

· 6 adet Vesikalık Fotoğraf,

· Sağlık Raporu ( Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden, en az 5 Dr. Onaylı) *SHMYO /İlk ve Acil Yardım Programı ön koşul için tıklayınız

· Lise Diploması Aslı (Yurtdışı geçişler için)

· Ödeme yapıldığına dair Mali ve İdari İşler Direktörlüğü'nden kaydı açılabilir belgesi ​

Not:

· Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.​

· Eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 ​​​